Hakediş Hesap ve Kontrolü

TANIMI: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli
ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme şartnamesinin 11 nci,
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin 14.17 ve Genel Teknik
Şartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.

HAZIRLANMASI:
1. Sözleşme ve eklerinde aksine bir hüküm yoksa, yer tesliminden itibaren ayda bir tanzim edilir.
2. Müteahhidin talebi üzerine müteahhit veya vekili hazır olduğu halde o güne kadar vücuda getirilen
imalat, projesine göre ölçülerek miktarlar bulunur, ataşmana geçirilmiş imalat da ataşman defterinden
aynen alınır.
3. Birim Fiyat Cetvelinde ve sözleşmesinde ihzarat verileceği açıklanmış malzemeler ile, ihzarat verilecek
yarı mamul tesisat malzemeleri, usulüne göre ölçülerek, tartılarak ihzarat miktarları bulunur.
4. İmalat ve İhzarat için bulunan bu miktarlara göre hakedişe esas olacak yeşil defter tanzim edilir.
5. Yeşil defterdeki imalat miktarları ile Birim Fiyatlar çarpılarak hakedişe geçirilir.
6. Sözleşme ve Genel Teknik Şartnamede belirtilen taşıma ve yükleme-boşaltma verilecek malzemeler
için Genel Teknik Şartnamesindeki genel hükümler madde (1) e göre taşıma, yükleme-boşaltma
bedelleri de hesap edilerek hakedişe dahil edilir.
7. Sözleşme gereği yapılan işlere fiyat farkı verilecek malzemeler için Münferit Malzeme Fiyat Farkları
hesaplanarak hakediş bünyesine aktarılır.
8. İmalat, ihzarat ve taşımalar için hakedişte bulunan toplam, eksiltme indirime tabi tutulur.
9. Bu toplamdan sözleşmeye göre Kesin teminat kesintisi, idareye olan avans ve saire gibi borçları ile
kanuni vergileri çıkarılmak suretiyle müteahhide ödenecek tutar bulunur ve müteahhit veya yetkili
vekili ile kontrol teşkilatı tarafından imza edilmek suretiyle hakediş düzenlenir.

ÖDENMESİ :
Tanzim edilen hak ediş, ilgililer tarafından kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler yapılıp İta Amiri tarafından
onandıktan sonra tahakuka bağlanarak ödeme işlemi gerçekleştirilir.
KİMLER KULLANIR :
1. Genel Bütçeye Dahil Daireler
2. Katma Bütçeli İdareler
3. Özel İdareler
4. Belediyeler
5. Müteahhitler
6. İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendisleri
7. Mimarlar

HAKEDİŞ TANIMLAR:
İŞ: Bir anlaşma ile yapılacak bütün yapım veya hizmetler.

POZ (İŞ KALEMİ): Teknik, özel ve yapım şartları ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalarında bedeli
gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş Birimleri.

RAYİÇ: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde
ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. (Örneğin
Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.)
ANALİZ: Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat
tablosudur.

ANLAŞMA YILI: Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imzalandığı yıl.
(Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları
anlaşma yılıdır.)

ANLAŞMA YILI BİRİM FİYATLARI: Anlaşma yılı cinsinden birim fiyat tutarı.

UYGULAMA YILI : İşlerin gerçekleştirildiği yıl.
(1999 yılında anlaşması imzalanmış iş için, 1999 yılı bitene kadar yapılan işler anlaşma yılında yapılmıştır. 2000
yılında yapılan işler ise Uygulama Yılında yapılmıştır.)

UYGULAMA YILI BİRİM FİYATI : Uygulama yılına ait bedel.

FİYAT FARKI : Uygulama yılı içinde yapılan iş kalemlerinin tutarlarının anlaşma yılı tutarlarına göre
farkıdır. Bu tutar anlaşma fiyatlarına ek olarak ödenir.

Örnek:
Anlaşma Yılı : 1998 Uygulama Yılı : 2000
Fiyat Farkı : [ Uyg.Yılı İş Miktarı x 2000 Birim Fiyatı]-[ Uyg.Yılı İş Miktarı x 1998 Birim Fiyatı]

MALZEME FİYAT FARKI : Birim Fiyatlara esas rayiçler 1 Ocak itibariyle tespit edilir. Yıl içerisinde İş’te
kullanılan her türlü malzeme için meydana gelen artma ve eksilme miktarları birim fiyatlara ek olarak uygulanır.
İşçilik ‘i kapsamaz.

Örnek: Motorin 1 Ocak tarihinde 400.000 TL
1 Haziran’da 450.000 TL (Gelen 50.000 TL) her iş kalemine
giren motorin miktarı tespit edilerek malzeme fiyat farkı bulunur.

İHZARAT: İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla önceden alınıp, stoklanması işlemidir. (Örnek:
Bina için gerekli 150 ton demir önceden alınarak hakedişe demir ihzaratı olarak girer. İmalat Yapıldıkça
ihzarattaki (Stoktaki ) miktar azaltılır.)

KEŞİF: İhale Aşamasından Önce İdare tarafından yaptırılması düşünülen işin baştan sona bitirilmesi için, tespiti
yapılan iş miktarlarının ve tutarlarının keşfin hazırlandığı yılın fiyatlarıyla toplamıdır.
II.KEŞİF: İşin ihaleye çıkılan keşif miktarlarıyla bitirilemeyeceği tespit edilirse, idarenin onayıyla işin bitmesi
için gerekli miktarlar KEŞİF’e eklenir. Yeni Keşfin toplamı II.Keşif Olarak anılır. Keşif artışı birden çok kere
yapılabilir. Ancak Yeni Keşfin Toplamı daima II.Keşif olarak anılır.

KEŞİF BEDELİ: İşin tamamı veya bir bölümü için hesaplanan tutarının, keşfin yapıldığı yılın fiyatlarıyla
anılmasıdır.

ANLAŞMA BEDELİ: İhale alınırken idareye taahhüt edilen tenzilat düştükten sonraki işin net tutarıdır.
Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-Tenzilat)
%15 tenzilat için Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-0,15) = Keşif x 0,85 ‘dir

(Kaynak : http //www yildiz edu tr/~inan/Hakedis pdf )

G.İ.S. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PROJE ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.’nin Diğer İnşaat Hizmetlerini Alttaki Linklerden Görebilirsiniz …