Yola Terk

YOLA TERK HARİTALARI

a) T a n ı m

Yola terk haritaları, 1994/5 nolu genelgede; “imar plânlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Bundan hareketle yola terki teknik olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür.

Yola Terk; Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.

Yola terk işlemleri bedelsiz de olsa döner sermayeye tabidir. Tescilinde ise kayıtlı olduğu kütük sayfasının kapatılmasına gerek yoktur. Yola giden kısım, parselin kayıtlı yüzölçümünden düşülmekle yetinilir.

* 1993/2 nolu genelge eki yönerge yola terk işlemini; haritası ilgilisince yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce kontrol edilmesi gereken işlemlerden olarak belirlemiştir.

Buna göre parselinden yola terk yaptırmak isteyen ilgilinin terk işlemini gösterir şekilde haritasını, serbest harita mühendisine yaptırması gerekmektedir.

Yola terk işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu sicil müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Yola terk haritasını yaptırıp, imar mevzuatına uygunluğunu, belediye encümenine ya da il özel idaresine onaylatan taşınmaz maliki, yüklenici mühendis aracılığıyla kadastro müdürlüğüne başvurur.

b) Başvuruda bulunacak belgeler

1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,

2. Taşınmaz malın bulunduğu yere göre, belediye encümeni veya il özel idaresinin olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,

3. Yüklenici mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekâletname örneği, T.C.Kimlik Numarası,

4. Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması,

(Bu koşul her ne kadar 2000/13 nolu genelge ile kaldırılmış olsa da mesleki denetimin aranması gerektiği düşünülmektedir.)

5. Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

6. Yeni tesis edilen;

     a) Nirengi noktalarına ait;

         – Röper krokileri,

         – Kenar ölçü çizelgeleri,

         – Açı ölçü ve özet çizelgeleri,

         – Dengeleme hesapları,

         – Koordinat hesapları,

         – Kestirme hesapları,

         – Koordinat ve özet çizelgeleri,

         – Nokta abrisleri,

         – Kanava,

         – Koordinat dönüştürme hesapları.

    b) Poligon noktalarına ait;

         – Röper krokileri,

         – Kenar ölçü çizelgeleri,

         – Açı ölçü ve özet çizelgeleri,

         – Koordinat hesapları,

         – Koordinat ve özet çizelgeleri,

         – Kanava,

         – Bağlantı ölçüleri,

         – Koordinat dönüştürme hesapları.

7. Röleve ölçü krokileri,

8. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,

9. Yüzölçüm hesapları,

10. Ayırma haritası (şeffaf, yeni pafta açılması halinde pafta nitelikli altlıkta iki nüsha),

11. Yola terk haritası üç adet ozalit kopyası, (kadastro görmeyen yerlerde iki adet),

12. İşin yapım aşamalarını ve karşılaşılan durumlar ile çözümlerini anlatan teknik rapor,

13. Fihrist.

c) İzlenecek Yol

Kadastro Müdürlüğünce;

1.Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği ya da yüklenici (sorumlu) mühendis Kadastro Müdürlüğüne talepte bulunur.

2. Kadastro Müdürlüğünce “istem belgesi” ve “başvuru fişi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.

3. İşlem için tahakkuk ettirilecek döner sermaye bedelinin tahsili sağlanır.

4. Teknik kontrol yapılır.
Yola terk işleminin Kadastro Müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum ya da yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) “kontrol raporu” düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra;

– Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,

– Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Tescil aşamasında ve Tapu Sicil Müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları Kadastro  Müdürlüğünce  verilir.

* Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir.

Tapu Sicil Müdürlüğünce de;

Akitsiz işlemler için olan istem belgesi düzenlenir.

İşleme tabi parselin kütük sayfası kapatılmaz. Yola terk miktarı, parselin yüzölçümünden düşülür.

Tescil sonrası, “tescil bildirimi”ne tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir. İşlem dosyasının aslı tapu sicilde alıkonurken diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir.

d) İşlemin Mali Yönü

Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 nolu Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak. Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca  ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.

Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.( Tasinmazmulkiyeti org tr)

G.İ.S. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PROJE ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.’nin Diğer Haritacılık Hizmetlerini Alttaki Linklerden Görebilirsiniz …